Přeskočit navigaci.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Závaznou objednávkou překladu zákazník uzavírá smlouvu o vypracování překladu, jejíž plné znění je k dispozici ke stažení zde.

2. Objednávku je třeba učinit v písemné podobě. Překladatelské agentury i koncoví zákazníci mohou využívat vlastní formuláře objednávky.

3. Překladatel považuje všechny informace obsažené ve výchozím textu a jeho překladu za přísně důvěrné a zachovává o nich naprostou mlčenlivost. Za žádných okolností jich nevyužije na úkor objednavatele nebo na úkor či ve prospěch třetí strany. Práci překladatele vykonává podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, v souladu s Etickým kodexem tlumočníka a překladatele Jednoty tlumočníků a překladatelů.

4. Zákazník se zavazuje poskytnout překladateli potřebnou součinnost při řešení terminologických i jiných otázek. Jestliže zákazník takovou součinnost neposkytne, nebude na jeho případné související reklamace brán zřetel.

5. Zákazník smí proti kvalitě překladu vznést námitky do jednoho týdne po obdržení překladu. Překladatel se poté zavazuje tyto námitky posoudit a případné nesrovnalosti v přiměřené lhůtě odstranit, nebo uspokojivě odůvodnit. Po uplynutí jednoho týdne od odevzdání překladu nebude na případné reklamace brán zřetel.

6. Překladatel je povinen překlad provést ve sjednané lhůtě. Neučiní-li tak, má zákazník smluvní nárok na slevu ze sjednané ceny ve výši 1 % za každý den prodlení překladatele.

7. Zákazník je povinen uhradit smluvní cenu za překlad v plné výši, sjednaným způsobem a včas. Překladatel smí účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové dlužné částky za každý den v prodlení.

8. Standardní lhůta splatnosti faktur činí 10 (deset) kalendářních dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě prodloužit.

9. Autorská práva k dílu náleží překladateli až do úplného uhrazení sjednaného honoráře. Použití díla, které nebylo uhrazeno ze strany zákazníka po uplynutí splatnosti faktury, se se považuje za hrubé porušení smluvních podmínek a může být pokutováno až do výše pětinásobku sjednané ceny překladu.

10. Překladatel nemá právo od závazně objednaného díla odstoupit. Výjimku tvoří pouze případy, jejichž příčinou je zásah vyšší moci (nemoc, úraz, živelné katastrofy apod.). Odstoupí-li překladatel svévolně od závazně objednaného díla, zavazuje se zákazníkovi uhradit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny překladu.

11. Zákazník má právo kdykoli závazně objednanou službu stornovat. Při stornování však platí tyto podmínky:
a) v případě, že překladatel do okamžiku stornování nezahájil práci na překladu anebo její přípravu, činí stornovací poplatek 10 % (deset procent) celkové smluvní hodnoty překladu;
b) v případě, že překladatel práci na překladu nebo její přípravu již zahájil, má nárok na honorář za práci již vykonanou podle rozsahu rozpracovaného překladu (ten bude odevzdán objednavateli), dále všechny prokazatelné náklady spojené s prací na překladu anebo s její přípravou a stornovací poplatek ve výši 5 % (pět procent) celkové smluvní hodnoty překladu.

12. Za případnou škodu způsobenou vadami provedeného překladu odpovídá překladatel pouze do výše ceny překladu. Reklamace nemá odkladný vliv na splatnost vystavené faktury.

13. Neplatnost kterékoli z výše uvedených podmínek nemá vliv na platnost ostatních podmínek.

14. Veškeré případné spory mezi zákazníkem a překladatelem se budou řešit v České republice a v souladu s jejím platným právním řádem.

15. Veškerý obsah těchto internetových stránek je chráněn autorskými právy firmy Mgr. Jakub Kovář – Smith Language Services. Kopírování obsahu, vložených dokumentů i obrázků, a to vcelku i částečně, je přísně zakázáno a smí být stíháno v souladu s platnými právními předpisy.

16. Firma Mgr. Jakub Kovář – Smith Language Services nenese odpovědnost za obsah jiných internetových stránek, na které odkazuje web www.smith.cz.

Smith Language Services

 • maximum flexibility
 • close specialisation in English and German - more
 • attractive rates - more
 • up-to-date translation methods - more
 • ongoing involvement of native English and German speakers - more
 • terminological accuracy (QA)
 • 100% fulfilment of the most demanding deadlines
 • excellent knowledge of the Czech language - more
 • fast communication - more
 • perfect computer literacy

Quality Assurance

More information here

Most frequent fields:

 • MACHINERY
 • CIVIL ENGINEERING
 • LEGAL